Lark - gps


 
GPS | MP4 i MP3 | DVD | LCD
Przypominamy zasady prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń LARK; wszystkie te zalecenia znajdują się także w instrukcjach obsługi, które otrzymali Państwo wraz z urządzeniem.
Zasady te służą przede wszystkim bezpieczeństwu użytkowników, ale także pozwalają wyeliminować ryzyko utraty praw wynikających z gwarancji.
Prosimy stosować się do niniejszych wskazówek, a ewentualne pytania zgłaszać pod adres:
serwis@lark.com.pl
Nie wyrzucaj zużytych baterii razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Należy je oddać do specjalnego punktu recyklingu. Pojemniki służace do zbioru baterii znajdziesz w większości sklepów oferujących sprzęt elektryczny i elektroniczny.
W związku z ciągłą pracą nad dalszym udoskonalaniem produktu, treść instrukcji i dane produktu mogą w przyszłości ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia.
Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania nawigacji GPS
1. Chroń urządzenie przed kurzem, wilgocią, wodą, wysokimi i bardzo niskimi temperaturami oraz silnymi wstrząsami, upadkiem itp.
2. Uderzenie czy wgniecenie obudowy może spowodować poważne, nieodwracalne uszkodzenie urządzenia lub baterii.
3. Naładuj baterię lub podłącz urządzenie do zasilacza samochodowego, jeżeli:
  • wskaźnik zużycia baterii wskazuje jej znaczne wyczerpanie,
  • odtwarzacz sam się wyłącza, wyłącza się zaraz po jego włączeniu,
  • odtwarzacz nie reaguje na naciskanie przycisków.
4. Nie odłączaj urządzenia od komputera w trakcie kopiowania, zapisywania czy przenoszenia plików - może to spowodować uszkodzenie danych oraz urządzenia!
5. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia ważnych danych (kopie na różnych nośnikach itp.). Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych spowodowaną nieprawidłowym działaniem urządzenia czy jego uszkodzeniem! Ważne dane powinny być archiwizowane na co najmniej dwóch nośnikach!
6. Aby zminimalizować ryzyko utraty danych, chroń urządzenie przed silnymi polami elektromagnetycznymi; nie przechowuj go w pobliżu telewizora, głośników, telefonu komórkowego itp.
7. Chroń słuch. Lekarze ostrzegają, że długotrwałe słuchanie zbyt głośnej muzyki przez słuchawki może uszkadzać słuch.
8. Zachowaj szczególną ostrożność, gdy słuchasz muzyki, prowadząc samochód. Odcięcie od zewnętrznych bodźców może grozić niebezpieczeństwem. Staraj się nie słuchać zbyt głośnej muzyki.
  UWAGA: Ponosisz pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z użytkowaniem urządzenia nawigacyjnego GPS. Pamiętaj, aby nie obsługiwać urządzenia w trakcie prowadzenia pojazdu. Nie odrywaj uwagi od sytuacji na drodze w trakcie jazdy.

Mapy dostarczane razem z urządzeniami Lark GPS (linia FreeBird) pochodzą od Imagis S.A. ( www.imagis.pl ). Imagis S.A. nie ponosi wobec Użytkowników odpowiedzialności za przydatność map i aplikacji do konkretnych celów oraz za następstwa ich wyboru i stosowania. Wszelkich informacji na temat map udziela IMAGIS S.A, www.imagis.pl.

UWAGA: Producent oraz gwarant nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za przydatność urządzenia i jego oprogramowania do konkretnych celów oraz za następstwa ich wyboru i użytkowania. Użytkownik winien zapoznać się z aktualnym stanem technologii GPS oraz jej ograniczeniami. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności zwłaszcza za szczegółowość i precyzję map.
9. Przekreślony symbol pojemnika na śmieci oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym, specjalnie od tego przeznaczonym punkcie.
Nie należy wyrzucać tych produktów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.
CZYSZCZENIE
Do czyszczenia matrycy LCD używaj jedynie miękkiej, suchej szmatki lub szmatki i specjalnego płynu do czyszczenia ekranów LCD. Specjalne środki znajdziesz w sklepach ze sprzętem komputerowym.